پمپ های طبقاتی

پمپ: (Pump)
به طور كلی پمپ به دستگاهی گفته می شود كه انرژی مكانیكی را از یك منبع خارجی اخذ و به سیالی كه از آن عبورمی نماید انتقال دهد. در نتیجه انرژی سیال بعد از خروج از ماشین افزایش می یابد. پمپ ها را بر مبنای نحوه انتقال انرژی به سیال به دودسته تقسیم بندی می كنند:
1ـ پمپ های دینامیكی:كه انتقال انرژی ازآنها به سیال به طوردائمی است .
2ـ پمپ های جابجایی:كه انتقال انرژی ازآنها به سیال به صورت متناوب یا پریودیك است.

می توان پمپ هارا بر اساس نحوه عملكردشان به گونه ای دیگر نیز دسته بندی كرد:
1ـ پمپ های سانتریفوژ(جریان شعاعی) 2 ـ پمپ های محوری 3ـ پمپ های نیمه سانتریفوژ (یا با جریان مختلط)
1ـ پمپ سانتریفوژ(شعاعی): عملكرد این پمپ به این صورت است كه در آن سیال موازی محور وارد چرخ پمپ شده و عمود بر آن از چرخ خارج می گردد. این پمپ ها معمولاً برای ایجادفشارهای بالا در دبی های كم به كار می روند. بنابراین اغلب پمپ های سانتریفوژ توانایی خوبی در ایجادفشارهای بالادارند. پمپ های سانتریفوژ شایع ترین نمونه از پمپ هاهستند.
2ـ پمپ های محوری: سیال موازی محور وارد پمپ می گردد و به طور موازی نسبت به محور ازچرخ خارج می گردد. این پمپ ها برای ایجادفشارها و دبی های متوسط به كار می روند.
3ـ پمپ های نیمه سانتریفوژ(مختلط): سیال موازی محور وارد چرخ پمپ می گردد و به طورمایل نسبت به محور از چرخ خارج می گردد. این پمپ ها برای ایجادفشارها و دبی های متوسط به كارمی روند. این پمپ هانسبت به پمپ های سانتریفوژ توانایی بیشتری در استفاده وبه كارگیری دبی های یالا رادارند.
مبانی وكاربردپمپهای گریز از مركز centrifugal pump اصول كار كلیه این پمپ هابراساس استفاده ازنیروی "گریزاز مركز" پایه گذاری شده است. هر حجمی كه دریك مسیر دایره ای یا منحنی الشكل حركت كند، تحت تاثیر نیروی گریز از مركز واقع می شود. جهت نیروی مذكور طوری است كه همواره تمایل دارد كه جسم را ازمحور یا مركز دوران دور سازد .

  
Centrifugal mixer pump withTVS heat exchanger
قسمت های اساسی یك پمپ گریز ازمركز عبارتنداز:
1. الكترومتور: كه شامل قسمت الكتریكی پمپ است.
2. كوپل یا هم محور سازی :كه متصل كننده الكترومتر به شافت (محور )پمپ است.
3. هوس برینگ: كه محل قرار گیری برینگها می باشد.
4. مكانیكال سیل: كه محل آب بندی پمپ و جدا كننده سیال پمپاژ شده و قسمت مكانیكی پمپ می باشد
5. پره های پمپ :كه با توجه به نوع كاربرد دارای انواع مختلفی می باشد.
پمپهای یک طبقه و چند طبقه
پمپهای یک طبقه SINGLE-STAGE PUMPS :پمپهای گریز از مرکز یک طبقه با انواع گوناگونپروانه ها ساخته می شود، یکی از ساده ترین انواع آنها دارای یک مجرای مکش و یکپروانه می باشد و به این جهت یک طبقه نامیده شده است. پره های پروانه بین دو صفحه قرار گرفته اند و مجاری مایع بین پره ها و این دو صفحه محصور گردیده اند. این نوعپروانه به تمام بسته موسوم می باشد که مورد استعمال بیشتریدارد.


پمپهای چند طبقه MULTISAGE PUMPS :پمپهای طبقه گریز از مرکز، تا کنون برای تولید 40 اتمسفر فشار (600 پوند بر اینج مربع و یا ارتفاع 350 متر آبدهی) و با سرعت 7150 دور در دقیقهساخته شده اند. با این حال وقتی که سرعت گردش تلمبه از 3500 دور در دقیقه تجاوزنکند، معمولا ارتفاع آبدهی آنها از 120 متر تجاوز نمی‌کند.

بنابراین درمواردی که ارتفاع آبدهی پمپهای یک طبقه کافی نباشد از پمپهای چند طبقه که دارای ارتفاع آبدهی بیشتری است استفاده می‌کنند. شاید لازم به یادآوری باشد که چون درصنایع استخراج نفت لازم است، پمپهائی بکار گرفته شود که دارای ظرفیت گذر حجمی بسیار زیاد و ارتفاع فوق العاده باشد از پمپهای چند طبقه استفاده می‌شود، برای مثال پمپی ساخته شده است که دارای 317 طبقه (هر طبقه و یک محفظه می‌باشد) و به ارتفاع انرژی 2700 متر بوده است. بطور خلاصه در یک پمپ چند طبقه دور یا چند پروانه متوالی روی یک محور قرار می‌گیرند. آب در پوسته همان طبقه جمع شده ، طبقه دوم تخلیه می‌شود و ازدوم به سوم و به همین ترتیب ادامه می‌یابد. پمپهای چند طبقه هم با محور افقی و همبا محور قائم کاربرد دارند.


محفظه آب بندی :


این محفظه شامل آب بندها و اجزاء مربوطه است :
برای رسیدن به بازدهی مناسب در قطعات هیدرولیک وجود آب بندی کامل و مناسب ضروری است. آب بندی بینقطعات در هیدولیک بوسیله آب بندها انجام می شود.
آب بندها براساس استفاده به دونوع کلی ثابت و متحرک تقسیم می شوند :
1) آب بند ثابت: به صورت واشر بین قطعا تغیر متحرک به کار میرود.
2) آب بند متحرک: برای آب بندی قطعات متحرک بکارمی‌رود و برطبق شکل انتخاب می‌گردد. نوع آب بند هرقطعه توسط سازنده تعیین می‌گردد و در زمان تعویض باید به این موضوع توجه داشت.


اطلاعات بیشتر