برخی اثرات زیان بخش ناخالصیهای آب در صنعت

برخی اثرات زیان بخش ناخالصیهای آب در صنعت

برخی اثرات زیان بخش ناخالصیهای آب در صنعت

13 دی 1396

تولید رسوب در دستگاه های حرارتی و دیگ بخار، تولید بخار با کیفیت پایین، خوردگی بویلرها و دیگر سیستمهای حرارتی و لوله ها.

برخی اثرات زیان بخش ناخالصیهای آب در صنعت:
• تولید رسوب در دستگاه هایحرارتی و دیگ بخار.
• تولید بخار با کیفیتپایین.
• خوردگی بویلرها و دیگر سیستمهای حرارتی و لوله ها.
• اتلاف مواد شیمیایی مانندصابون.
• باقی گذاردن لکه روی محصولاتغذایی و نساجی

 
مقاله ها
نظرات