نگرانیهای اساسی در مورد آب سالم

نگرانیهای اساسی در مورد آب سالم

نگرانیهای اساسی در مورد آب سالم

13 دی 1396

دامنه نگرانی های اساسی در مورد آب های صنعتی بستگی به محل مصرف آب دارد.

نگرانیهای اساسی در مورد آب سالم عبارتند از:
• باکتری های بیماری زا ( پاتوژن ها ) در آب.
• کمبود و یاوجود زیادی غلظت بعضی از یونها که در سلامتی انسان نقش دارندمانند: یون فلوئور
• ذرات معلقدر آب.
• بو و مزه آب

دامنه نگرانی های اساسی در مورد آب های صنعتی بستگی به محل مصرف آب دارد.

آب به صورتهای متفاوت در صنایع وابسته مطرح می شود:
• به عنوان ماده اولیه برای تهیهمحصول نهایی، بدون اینکه تغییر شکل دهد.
• به عنوان ماده اولیه برای شرکتدر واکنش شیمیایی تهیه محصول نهایی.
• به عنوان حلال موادی که درواکنشهای شیمیایی شرکت می کنند.
• به عنوان مادهواسطه انتقال حرارت از دمای زیر صفر( آب نمک ) تا دمای بخارآب.
• به عنوان ماده ذخیره کنندهانرژی.
• به عنوان مادهواسطه جهت خارج کردن مواد ناخواسته (زائد).
• به عنوان سپر محافظتی در برابرگرما و تشعشع آب سنگین( D2O ) مورد استفاده درنیروگاهها.
• به عنوان مادهای راحت و ارزان جهت استاندارد ساختن دستگاههای اندازه گیریدما،دانسیته وویسکوزیته.
• به عنوان مادهاصلی جهت مبارزه با آتش به جز در موارد استثنائی مثل موادنفتی.

 
ویژگی‌های آب سالم

عاری از عوامل زنده بیماری‌زا باشد، عاری از مواد شیمیایی زیان آور باشد، بدون رنگ و بو، و طعم مطبوع داشته باشد

اطلاعات بیشتر
13 دی 1396
نظرات