ویژگی‌های آب سالم

ویژگی‌های آب سالم

ویژگی‌های آب سالم

13 دی 1396

عاری از عوامل زنده بیماری‌زا باشد، عاری از مواد شیمیایی زیان آور باشد، بدون رنگ و بو، و طعم مطبوع داشته باشد

1 ـ عاری از عوامل زنده بیماری‌زا باشد.
2 ـ  عاری از مواد شیمیایی زیان آور باشد.
3 ـ  بدون رنگ و بو، و طعم مطبوع داشته باشد.
4 ـ  قابل استفاده برای مصارف خانگی , کشاورزی و صنعتی باشد.
آبی كه یك یا دو مورد از ویژگی‌های فوق را نداشته باشد (بویژه مورد یك و دو) آن را آلوده و برای شرب و مصارف کشاوری و صنعتی غیرقابل مصرف می‌دانند.

 
مقاله ها
نظرات